AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Ciąg dalszy prac nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach

Trwają prace nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach. W listopadzie ubiegłego roku HFPC przedstawiła uwagi do tego projektu (więcej informacji dostępnych jest tutaj). Z końcem stycznia 2013 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja uzgodnieniowa związana z wniesionymi przez organizacje pozarządowe uwagami do projektu ustawy.

Duża część uwag HFPC została uwzględniona w pracach na projektem. „„Zgodnie z naszymi uwagami, w ustawie zostanie wskazane wprost, że nie można odmówić wjazdu do Polski cudzoziemcowi, jeśli podczas przekraczania granicy RP deklaruje on chęć ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, nawet gdyby nie posiadał on dokumentów uprawniających do jej przekroczenia” – mówi Maja Tobiasz, prawniczka HFPC.

W ten sposób Polska zapewni realizację prawa do azylu i dostęp do procedury uchodźczej zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. Jednym z najważniejszych postulatów HFPC było ustanowienie detencji cudzoziemców środkiem ostatecznym i zapewnienie prawnej możliwości rozważenia alternatywnych rozwiązań przed umieszczeniem cudzoziemca w ośrodku strzeżonym. Uwagę uwzględniono częściowo poprzez przyznanie sądom kompetencji w zakresie stosowania alternatyw do detencji.

„Jest to ważna zmiana, idąca w kierunku realizacji zasady traktowania detencji jako środka ostatecznego, zgodnie z prawem UE” – mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC.

Projekt przewiduje także, bezwzględne ograniczenie detencji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy do 6 miesięcy. Jednak do projektu nie została wpisana wprost zasada traktowania detencji jako środka ostatecznego i tym samym priorytet rozważenia środków alternatywnych przed detencją. W konsekwencji Straż Graniczna nie ma prawnej możliwości zastosowania alternatyw względem detencji przed wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu oraz przed skierowaniem wniosku do sądu o umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym.

„W przepisach prawa unijnego określono wyraźnie, że stosowanie środka detencyjnego powinno mieć miejsce, o ile w danej sprawie nie mogą zostać zastosowane wystarczające, lecz mniej represyjne środki” – mówi Karolina Rusiłowicz. Projekt zakłada również zgodnie z uwagami HFPC  zniesienie dodatkowego kryterium dochodowego polegającego na konieczności wykazania, iż cudzoziemiec powinien posiadać miesięczny dochód odpowiadający kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wymagane było m.in. przy ubieganiu się o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę .

Zgodnie unijną dyrektywą powrotową „państwa członkowskie zapewniają skuteczny system monitorowania powrotów przymusowych”. W projekcie ustawy nie przewidziano jednak finansowania kosztów monitoringu powrotów (z wyjątkiem kosztów przejazdu), co w praktyce uniemożliwi udział w nim organizacji pozarządowych nieposiadających środków na ten cel. Zdaniem HFPC zapewnienie skutecznego systemu monitoringu oznacza także udostępnienie monitorującym decyzji, na podstawie których następuje przymusowy powrót cudzoziemca.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi