AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Debata nad szerszą karalnością mowy nienawiści w Sejmie

Większość klubów sejmowych opowiedziała się w trakcie posiedzenia Sejmu – 13 lipca 2011 r. za dalszymi pracami nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego rozszerzającym karalność za tzw. mowę nienawiści wobec m.in. osób homoseksualnych. Prawo i Sprawiedliwość chce natomiast odrzucenia tego projektu.A majority of Parliamentary clubs has, over the course of the July 13, 2011 session of the Sejm, advocated the further development of a draft Parliamentary amendment to the Penal Code, which would expand the scope in which hate speech towards homosexuals, among other groups, would constitute a criminal offense.  The Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice] Parliamentary Club, on the other hand, wishes that the draft be rejected.

Debata dotyczyła przepisu Kodeksu karnego, który obecnie brzmi:  “kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat”. Poselski projekt odnosi się również do przepisu o stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej wobec tych grup, co zagrożone jest karą do pięciu lat więzienia. Posłowie podjęli pracę także nad zmianą artykułu  mówiącego o szerzeniu z takich powodów nienawiści, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Proponowana nowelizacja,  (przygotowana przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej), do wymienionych już w tych przepisach przyczyn znieważeń lub gróźb dodaje: płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną. Wymiary kar, które groziłyby za tego typu przestępstwa, nie uległyby zmianie w porównaniu z aktualnie obowiązującym prawem.

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu, uwzględnienie w aktualnych przepisach tylko niektórych grup, wobec których może być stosowana mowa nienawiści lub bezprawne groźby, “prowadzi nie tylko do zróżnicowania intensywności ochrony prawnokarnej, lecz w konsekwencji również może być postrzegane jako przejaw wartościowania możliwych przyczyn dyskryminacji”.

Na konieczność nowelizacji Kodeksu karnego umożliwiającą skuteczniejsze ściganie mowy nienawiści wobec innych orientacji seksualnych zwracała już uwagę w maju Helsińska Fundacja Praw Człowieka w wystąpieniu z maja 2011 roku do resortu sprawiedliwości.  W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka konieczna jest modyfikacja przepisów Kodeksu karnego umożliwiająca skuteczniejsze ściganie mowy nienawiści wobec innych orientacji seksualnych

Fundacja zwraca uwagę m.in. na przepis Kodeksu karnego mówiący obecnie, że “kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat”. Jak wskazano w liście, nie ma obecnie uzasadnienia, dlaczego przepis ten nie przewiduje ochrony ze względu na orientację seksualną.

W ocenie HFPC aktualnie wystarczającej ochrony przed mową nienawiści wobec mniejszości seksualnych nie zapewniają inne przepisy  Kodeksu karnego dotyczące  instytucji pomówienia i znieważenia, gdyż w ich przypadku ściganie następuje wyłącznie z oskarżenia prywatnego. W przypadku artykułów, których modyfikację proponuje HFPC, sprawcy przestępstw ścigani są zawsze z oskarżenia publicznego, a to zdaniem Fundacji pozwala to na aktywną rolę Policji i prokuratury w identyfikowaniu sprawców.

The debate was centered on Article 257 of the Penal Code, which currently states: “Every one who publicly insults a group within the population or a particular person because of, or on the grounds of, his/her national, ethnic, racial or religious affiliation or because of his lack of any religious denomination reasons breaches the personal inviolability of another individual, and shall be subject to imprisonment for up to three years.”  The Parliamentary amendment relates to the regulation on the use of violence or illegal threats against the above-mentioned groups, which is punishable by imprisonment for up to five years.  In addition, the MPs began work on an amendment of the Article that stipulates imprisonment for up to two years for propagating hatred on the above-mentioned grounds.

The proposed amendment, prepared by MPs from Sojusz Lewicy Demokratycznej [the Democratic Left Alliance], would add gender, gender identity, age, disability and sexual orientation to the protected groups already mentioned in the regulations.  The magnitude of the punishment for this type of offense would not be subject to change, as compared with the regulations currently in effect.

As had been indicated in the amendment’s rationale, the acknowledgment of the protection against hate speech and illegal threats of certain groups, though not others, in the current regulations, “not only leads to discrepancies in the intensity of the legal and criminal protection [of groups within the population]; it also could be seen, in effect, as a manifestation of the valuation of the possible causes of discrimination.

The Helsinki Foundation for Human Rights has commented on the necessity of amending the Penal Code, which would allow for greater efficacy in the persecution of hate speech against sexual minorities as early as May, in its [May 2011 statement to the Justice Department].  In the assessment of the Helsinki Foundation for Human Rights, an amendment of the Penal Code which would allow for greater efficacy in the persecution of hate speech against sexual minorities is necessary.

The Foundation indicates that, among other Articles, Article 257 of the Penal Code, which currently states: “Every one who publicly insults a group within the population or a particular person because of, or on the grounds of, his/her national, ethnic, racial or religious affiliation or because of his lack of any religious denomination reasons breaches the personal inviolability of another individual, and shall be subject to imprisonment for up to three years” is in particular need of amendment.  As had been mentioned in the letter, there is currently no justification for the fact that the regulation in question does not guarantee protection on the basis of sexual orientation.

In the appraisal of the HFHR, the other regulations of the Penal Code concerning the crimes of slander and defamation do not guarantee the sufficient protection of sexual minorities against hate speech, as, in such cases, prosecution is only permitted to them on private accusation.  In the case of the Articles which the Helsinki Foundation is proposing the amendment of, perpetrators of hate speech would always be prosecuted by public accusation, which would, in the opinion of the Foundation, allow for the Police and the Public Prosecutor’s Office to take an active role in identifying the perpetrators.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi