AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Statut

STATUT

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

(tekst jednolity)

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja nosi nazwę Helsińska Fundacja Praw Człowieka, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 31 lipca 1989 roku (PBN Wołomin, nr zap. A-3838/89), z woli następujących fundatorów indywidualnych:

1.      Piotra Ł. J. Andrzejewskiego,
2.      Haliny Bortnowskiej-Dąbrowskiej,
3.      Jerzego Ciemniewskiego,
4.      Janusza Grzelaka,
5.      Jarosława Kaczyńskiego,
6.      Marka Nowickiego,
7.      Danuty Przywary,
8.      Jana Rosnera,
9.      Stefana Starczewskiego,
10.  Zofii Wasilkowskiej,
11.  Tadeusza Zielińskiego,

i działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.

§ 5. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

Rozdział II: Cele, środki – zasady działania.

§ 8. Celem Fundacji jest:

1.      Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka.
2.      Propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa.
3.      Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka.
4.      Działanie na rzecz ochrony praw człowieka.

§ 9. Realizując cele wymienione w § 8 Fundacja może:

1.      organizować, wspierać lub zlecać:

–         studia i badania
–         działalność edukacyjną
–         gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej w zakresie praw człowieka
–         spotkania związane z problematyką praw człowieka.

1a.   w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodować wszczęcie postępowań i reprezentować jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępować do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmować inne działania prawne mające na celu ochronę praw człowieka,
2.      współpracować z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi,
3.      prowadzić działalność wydawniczą,
4.      finansować działalność statutową,
5.      prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III: Organy Fundacji.

§ 10. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.

§ 11. 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków, a do wszystkich jej członków Przewodniczący Rady wysłał zawiadomienie listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków organu obecnych na posiedzeniu.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach: przeznaczenia majątku i dochodów na realizację celów Fundacji, obciążenia tego majątku, likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku, zmian w statucie, przy których konieczna jest większość 2/3 głosów oraz w innych przypadkach wymienionych w Statucie.

3. Posiedzenia organów Fundacji są protokołowane w księdze protokołów każdego organu.

§ 11a. 1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów, którzy w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu niniejszych poprawek wyrażą wolę zasiadania w tej Radzie. Członkami Rady mogą też być osoby dokooptowane do Rady. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji, który został wybrany do Zarządu Fundacji, podlega zawieszeniu.

  • 2. Rada Fundacji składa się z 6 do 9 członków.
  • 3. Dokooptowanie nowego członka Rady wymaga głosów większości 2/3 obecnych członków Rady.
  • 4. Kadencja dokooptowanego członka Rady trwa 5 lat. W przypadku ponownego wyboru do Rady uzyskuje on uprawnienia stałego członka Rady.

5. Rada Fundacji wybiera swojego przewodniczącego na roczną kadencję.

6. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

7. Członkowie Rady Fundacji:

a)    nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)   nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 12. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji. Do jej kompetencji należy:

a)    zatwierdzenie planów finansowych Fundacji
b)    zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji
c)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku w przypadku likwidacji
d)    podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu
e)    określanie kierunków działalności Fundacji
f)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, jego prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika
g)    przeprowadzenie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń Zarządowi.

§ 13 (skreślony)

§ 14 Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a)      udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

d)      zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 15. 1. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.      Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
d) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
e) powoływanie, w razie potrzeby, i odwoływanie dyrektora Fundacji. Kompetencje dyrektora określa Zarząd,
f) przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji,
g) wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

5.      Funkcje członków Zarządu z wyjątkiem członków urzędujących nie są wynagradzane.

6.      Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie ministra sprawującego nadzór nad Fundacją, Rady Fundacji lub co najmniej 2 członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

7.      Zarząd może powoływać Komisje Problemowe. Przewodniczący Komisji jeśli nie są członkami Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.

8.      (skreślony).

9.      (skreślony).

10.  Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

§ 16. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają prezes lub wiceprezes Zarządu wraz z sekretarzem lub skarbnikiem bądź pełnomocnik powołany w tym celu przez Zarząd. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

§ 17. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 18. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

§ 19. Odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

Rozdział IV: Majątek Fundacji.

§ 20. Środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą 2.200.000 zł. (220 PLN)

§ 21. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację oraz środki finansowe.

§ 22. Fundacja czerpie środki majątkowe z:

1.      dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
2.      dochodów z działalności gospodarczej,
3.      darowizn, spadków i zapisów,
4.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5.      z innych wpływów.

§ 23. Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku, gdy:

1)      uzasadnia to cel Fundacji,
2)      następuje naturalne jego zużycie,
3)      jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

§ 24. 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

  • 2. Dochody z własności mogą być używane wyłącznie na realizację podstawowych celów Fundacji.
  • Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 25. Dochody ze zbiorek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.

§ 26. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 27. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych i tylko w formach wspierających jej statutową działalność.

§ 28. Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

§ 29. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

Rozdział V: Zmiany Statutu.

§ 30. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 31. (Skreślony).

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji.

§ 32. 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Rada Fundacji tak postanowi.

2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Rada Fundacji zobowiązana jest stwierdzić stan likwidacji. Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Radę Fundacji.

4. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Rada Fundacji może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele podobne do celów Fundacji.

5. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

§ 33. Uprawnienia Fundatora wynikające z ustawy o fundacjach i statutu wygasają w chwili jego śmierci i nie przechodzą na spadkobierców.

Rozdział VII: Przepisy przejściowe. (Skreślony).


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi