AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Edukacja międzynarodowa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi szeroko rozwiniętą edukację międzynarodową z zakresu praw człowieka.

Eksperci i trenerzy HFPC prowadzą liczne szkolenia, seminaria oraz wizyty studyjne dla obywateli państw z byłych krajów socjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

Szkolenia te adresowane są zarówno do przedstawicieli służb państwowych, organów administracji, działaczy organizacji pozarządowych, jak i również dla przedstawicieli grup społecznie dyskryminowanych lub wykluczonych. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu zagadnień związanych z koncepcją praw człowieka, systemów ochrony tych praw oraz związanych z nimi międzynarodowych postępowań prawnych.

W ramach działań edukacji międzynarodowej, eksperci i trenerzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzą również szkolenia dotyczące sposobów ochrony praw człowieka. Szkolenia dotyczą zagadnień związanych z prowadzeniem monitoringów przestrzegania praw człowieka, podejmowania działań edukacyjnych z zakresu praw człowieka, rozwiązywania konfliktów społecznych wokół kwestii dotyczących przestrzegania praw człowieka, przygotowywania raportów oraz rekomendacji.

Program edukacyjny obejmuje również Międzynarodową Letnią Szkołę Praw Człowieka, która organizowana jest corocznie od 1990 roku. Szkoła skierowana jest do działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy, funkcjonariuszy publicznych zajmujących się ochrona praw człowieka z byłych krajów socjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

Obecnie realizowane są projekty:

Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka
Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z NGO Centrum Gumanisticheskih Tehnologij AHALAR (Ukraina), Telewizją „Czernomorskaja” (Ukraina) oraz Starostwem Powiatowym w Wieluniu.

Projekt ten powstał w wyniku naszego przekonania, że dla dalszego rozwoju Ukrainy niezbędne jest przeprowadzenie reform instytucjonalnych, zmierzających w kierunku wzmocnienia samorządu lokalnego, reformy sądownictwa oraz służb mundurowych, harmonizacji prawodawstwa ukraińskiego z prawem unijnym, zagwarantowania poszanowania praw człowieka.
Z doświadczeń partnerów projektu wynika, że społeczeństwo ukraińskie jest niezadowolone z obecnego stanu rzeczy i oczekuje zmian. Natomiast brak zmian wynika z kilku powodów:
•    opór elit oraz skorumpowanego aparatu biurokratycznego, których obecny stan rzeczy zadowala;
•    brak idei przewodniej i autorytetów, wokół których mogłoby się zjednoczyć społeczeństwo w celu wymuszenia na władzach zmian;
•    brak informacji, dotyczących możliwości wdrożenia, a następnie konsekwencji, różnego rodzaju reform.

Obecna sytuacja wskazuje na to, że w najbliższych latach napięcie społeczne na Ukrainie będzie rosło, gdyż z jednej strony będzie rosła oddolna potrzeba zmian, z drugiej zaś strony widoczna jest niechęć władz do głębszej demokratyzacji państwa. Niezbędne jest przygotowanie odpowiednich kadr społeczeństwa, liderów zmiany, zdolnych na swoich barkach udźwignąć ciężar społecznych, politycznych i ekonomicznych przemian.

W związku z powyższym bardzo ważne staje się rozwinięcie szerokiej dyskusji społecznej na Ukrainie, dotyczącej konieczności oraz kierunku zmian instytucjonalnych. Należy w związku z tym wzmacniać kondycję społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, uświadamiając obywatelom konieczność reform oraz ich konsekwencje z jednej strony i następstwa trwania obecnego stanu stagnacji w obszarze realnych i skutecznych zmian systemowych. Jest to jeden z głównych problemów, którymi zajmuje się projekt.

Najważniejsze cele projektu:
1. Rozwinięcie szerokiej i rzetelnej dyskusji społecznej dotyczącej potrzeby oraz kierunków zmian instytucjonalnych w zakresie zagwarantowania praw człowieka, reformy systemu sprawiedliwości, służb mundurowych, reformy oraz decentralizacji władzy w Ukrainie
2. Przygotowanie społecznych zasobów kadrowych/liderów przemian do dalszych działań mających na celu wprowadzanie zmian w ukraińskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, samorządowej i ekonomicznej.

W projekcie bierze udział 20-tu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy z Ukrainy. Podstawowymi działaniami projektu są:

1.    Wizyta studyjna uczestników projektu w Polsce
W ramach wizyty zostanie poruszona szeroko pojęta problematyka wartości demokratycznych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, roli administracji i samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawa, współpracy pomiędzy dziennikarzami i działaczami organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą także mogli zapoznać się z polskim systemem samorządu terytorialnego, polskimi doświadczeniami z zakresu samorządności, współpracy organów samorządu lokalnego ze społeczeństwem obywatelskim, w tym z mediami oraz organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym.

2.    Seminarium oraz debaty telewizyjne
Po zakończeniu wizyty studyjnej uczestnicy spotkają się jeszcze raz na Ukrainie i wezmą udział w seminarium oraz debatach telewizyjnych. Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy z zakresu tematyki objętej projektem. W tym roku wybraliśmy jako tematy przewodnie niżej wymienione tematy:
•    Dostosowanie systemu wymiaru sprawiedliwości do standardów europejskich.
•    Reforma milicji w kontekście przeciwdziałania korupcji.
•    Reforma systemu administracji publicznej w celu przeciwdziałania korupcji oraz zagwarantowania przejrzystości działania organów władzy publicznej – decentralizacja władzy w państwie.
•    Gwarancje prawa do własności nieruchomości, przede wszystkim ziemi.
•    Prawa człowieka, demokracja oraz rządy prawa, jako minimalny i niezbędny warunek dla rozwoju społecznego oraz gospodarczego.

W ramach seminarium uczestnicy będą mogli omówić sytuację w tych obszarach na Ukrainie, zgromadzić argumenty, za pomocą, których można przekonać społeczeństwo ukraińskie do konieczności zmian oraz kierunku tych zmian oraz przygotować się do udziału w debatach telewizyjnych (każda debata będzie poświęcona jednemu z wyżej wymienionych tematów i będzie trwała około 55 minut), które zostaną wyemitowane w telewizji „Czernomorskaja” oraz innych telewizjach regionalnych na Ukrainie.

W ramach projektu planujemy także przygotować 5 reportaży dotyczących wyżej wymienionej tematyki (każdy reportaż około 20-25 minut). W reportażach zostanie przedstawiona polska droga reform po rozpadzie bloku radzieckiego, aktualna sytuacja oraz wyzwania, które stoją przed Polską w tym zakresie.

 

Wczesne wspomaganie warunkiem realizacji prawa do nauki dzieci z niepełnosprawnością

Celem projektu jest : 1. Wsparcie procesu wdrażania w Gruzji edukacji włączającej poprzez przygotowanie specjalistów do stworzenia, opracowania zadań i kompetencji zespołu diagnostyki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2. Rozpoczęcie procesu wypracowywania metodyki prowadzenia badań pozwalających na wczesna, wieloaspektową diagnozę rozwoju dziecka,, jako niezbędnego elementu wprowadzenia edukacji włączającej 3. Kontynuowanie i wzmacnianie procesu budowy w Gruzji systemu opieki i edukacji osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka i przeciwdziałającego defaworyzacji i stygmatyzacji tej grupy osób      

 

Walczmy z HIV/AIDS, a nie z ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS”- edycja druga, program dla Białorusi

Celem ogólnym projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się AIDS w Białorusi poprzez podwyższenie standardów ochrony praw człowieka wobec ludzi żyjących z HIV/AIDS. Projekt adresowany jest do specjalistów z Białorusi (lekarzy, prawników, terapeutów itd.) pracujących bezpośrednio z ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS, zarówno reprezentujących państwowe instytucje służby zdrowia i opieki, jak i pomocowe oraz samopomocowe organizacje pozarządowe. Projekt przewiduje dwa siedmiodniowe seminaria/wizyty studyjne, każde dla 25 uczestników (łącznie 50 osób) oraz siedmiodniowe szkolenie dotyczące monitorowania przestrzegania praw osób żyjących z HIV/AIDS, adresowane do uczestników seminariów przeprowadzonych w ramach projektu edycji pierwszej i drugiej. Projekt jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku.

W 2011 r. realizowane były projekty:

Przeciw wykluczeniu społecznemu − kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, program dla Gruzji” Celami ogólnymi projektu są: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy. 2. Zagwarantowanie godności, większej niezależności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym z uwzględnieniem możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. 3. Zmiana kategorii myślenia o niepełnosprawności: nie jako o chorobie, a o inności. Społeczeństwo jest różnorodne i jedną z jego części są osoby niepełnosprawne. Projekt adresowany jest do specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawicieli administracji rządowej Gruzji odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówek edukacyjno-opiekuńczych dla osób upośledzonych umysłowo oraz wszelkich instytucji pomagających tym osobom funkcjonować na rynku pracy. W ramach projektu zrealizowane zostaną: dwa seminaria, wizyta studyjna i staże/praktyki w Polsce oraz wizyty superwizyjne polskich ekspertów w Gruzji.   “Walczmy z HIV/AIDS, a nie z ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS” − program dla Białorusi Celem ogólnym projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się AIDS w Białorusi poprzez podwyższenie standardów ochrony praw człowieka wobec ludzi żyjących z HIV/AIDS. Projekt adresowany jest do specjalistów z Białorusi (lekarzy, prawników, terapeutów itd.) pracujących bezpośrednio z ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS, zarówno reprezentujących państwowe instytucje służby zdrowia i opieki, jak i pomocowe oraz samopomocowe organizacje pozarządowe. Projekt przewiduje dwa siedmiodniowe seminaria/wizyty studyjne, każde dla 20 uczestników (łącznie 40 osób).   Projekty współfinansowane są w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2011 rokuThe Helsinki Foundation for Human Rights holds a wide range of international educational activities in the field of human rights. Experts and trainers from the HFHR hold numerous training sessions, seminars and host visits for citizens from the former USSR (Central and Eastern Europe) as well as Central Asia. These sessions are aimed at government and administration employees, activists of non-governmental organizations, and members of socially discriminated or excluded groups. These trainings cover the basic concepts of human rights, the protection system of these rights and the related international judicial proceedings. Experts and trainers from the Helsinki Foundation for Human Rights also teach about the ways and means used to protect human rights, such as monitoring human rights’ compliance, teaching about human rights, solving social conflicts arising from the violations of human rights, preparing reports and recommendations. Another educational undertaking is the International Summer School of Human Rights, organized each year since 1990. This school is attended by activists of non-governmental organizations, journalists, and public employees, people who deal with the protection of human rights. The students come from Central and Eastern Europe and from Central Asia. Current projects:Against social exclusion- the law development of people with intellectual disabilities, program for Georgia” The overall aims of the project are:

  1. Counteracting the social exclusion and devaluing of individuals with intellectual disabilities on the job market
  2. Guaranteeing dignity, increased independence as well as active involvement in the society, bearing in mind the abilities of individuals with intellectual disabilities
  3. The change of the way that this disability is perceived: not as a sickness, but as a difference. The society is different and one of its parts is people with disabilities.

This project is targeting specialists working directly with intellectually disabled people, representatives of governmental agencies of Georgia who are responsible for the functioning of educational-wellbeing homes for the mentally disabled as well as any institutions who help these people function on the job market. As a part of the project, the following will be realized: two seminaries, a study visit, internships in Poland as well as oversight visits by Polish experts in Georgia.   “We are fighting against HIV/AIDS, not against people with HIV/AIDS”- program for Belorussia” The general aim of the project is to prevent the expansion of AIDS in Belorussia through increasing the security standards of human rights in respect to people living with HIV/AIDS. The project directly addresses specialists from Belorussia (doctors, lawyers, therapists etc.) working directly with people living with HIV/AIDS as well as representatives of governmental institutions of health, as well as help and self-help non-governmental organizations. The project encompasses two seven-day seminars/study visits, each for 20 participants (40 people in total). The projects are co-financed as part of the program of Polish developmental cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Polish Republic in 2011.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi