AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wnioski do Uniwersalnego Przeglądu Okresowego ONZ w 2014 r.

Dokument zawiera przedłożenie do Uniwersalnego Przeglądu Okresowego ONZ złożonego 15 marca 2014 r. podczas 20 sesji Grupy Roboczej UPO.

Został przygotowany przez Kazachską Koalicję Organizacji Pozarządowych Przeciwko Torturom (Kazakhstan NGOS Coalition against Torture), Centrum Badań nad Polityką Prawną (Legal Policy Research Centre) oraz Publiczną Fundację „Karta dla Praw Człowieka” (Public Foundation “Charter for Human Rights”). Dokument przedstawia obecną sytuację i formułuje rekomendacje dla Kazachstanu w obszarze czterech praw: prawa do życia, prawa do wolności, niezależności władzy sądowniczej i gwarancji sprawiedliwego procesu sądowego oraz w kwestii stosowania tortur i nieludzkiego traktowania.

Uniwersalny Przegląd Okresowy (UPO) to mechanizm pozwalający na kontrolę przestrzegania praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cykl przeglądowy powtarza się co 4,5 roku i jest prowadzony niezależnie od tego, czy państwo członkowskie jest również sygnatariuszem Paktów Praw Człowieka czy innych szczegółowych konwencji ONZ. W procesie przeglądowym mogą włączyć się również organizacje pozarządowe.

W zakresie prawa do życia raport sformułował rekomendacje, aby usunąć z konstytucji Kazachstanu przepisy umożliwiające stosowanie kary śmierci. Rekomendowane jest również ratyfikowanie Drugiego Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Wobec przestrzegania prawa do wolności organizacje pozarządowe zarekomendowały zabezpieczenie praw osób aresztowanych od momentu zatrzymania włączając w to niezwłoczne powiadomienie o przysługujących prawach i udzielenie dostępu do pomocy prawnej z urzędu. Wskazano także, że należy w ciągu 48 godzin od zatrzymania zapewnić kontrolę sądową legalności aresztowania i zagwarantować zgodność procedury tymczasowego aresztowania z międzynarodowymi standardami.

W zakresie niezależności władzy sądowniczej i gwarancji sprawiedliwego procesu raport formułuje zalecenia odnośnie do zmiany ustawodawstwa o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, usunąć z kodeksu postępowania karnego przepisy nadające prokuratorom uprawnienia, które są sprzeczne z wymogiem równości stron w postepowaniu sądowym. Raport rekomenduje także zmianę legislacji w celu zapewnienia, że każde ograniczenie praw człowieka odbywa się za zgodą sądu na podstawie obiektywnych kryteriów prawnych.

Najwięcej rekomendacji przygotowano w sprawie stosowania tortur i nieludzkiego traktowania. Organizacje pozarządowe zalecają włączenie do prawa krajowego przepisów nadających ofiarom tortur prawo do odszkodowania oraz dopasowanie działań rzecznika praw obywatelskich do międzynarodowych minimalnych norm promocji i ochrony praw człowieka przez instytucje krajowe (Zasad Paryskich z 1993 r.). Dodatkowo zalecenia są formułowane w sprawie utworzenia kanałów, dzięki którym więźniowie będą mogli składać skargi na naruszenie ich praw w miejscach detencji. Wskazano też na konieczność rewizji przepisów o cenzurze korespondencji więźniów tak, aby były zgodne ze Wzorcowymi Regułami Minimum Postępowania z Więźniami ONZ z 1984 r.

Pełny tekst dokumentu (w języku angielskim) dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi