AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wyrok WSA w sprawie cudzoziemskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał istotną z punktu widzenia dotychczasowego orzecznictwa decyzję w sprawie cudzoziemskiej. Organy obydwu instancji wydały decyzję negatywną, jednakże WSA je uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przedstawiamy argumentację sądu.

„W tym zakresie niesporny jest stan faktyczny, z którego wynika, że troje nieletnich dzieci objętych zaskarżoną decyzją urodziło się na terytorium Polski. Tutaj dzieci wychowywały się, uczęszczają do szkoły, funkcjonują w polskim społeczeństwie i środowisku  rówieśników jak Polacy – posługują się wyłącznie językiem polskim, język ojczysty znają bardzo słabo. Niezbędne w tej sytuacji jest wyjaśnienie i rozważenie, czy nie zostaną naruszone prawa dzieci, o których mowa w  szczególności w art. 8 i 28 Konwencji w stopniu zagrażającym rozwojowi psychofizycznemu dzieci. Na takie zagrożenie praw dzieci powoływał się skarżący już we wniosku z  9 listopada 2009 r. Wskazał w nim, że wyjazd do kraju pochodzenia byłby dla dzieci ogromnym szokiem i spowodowałby nieodwracalne skutki, zniszczyłby ich całe dotychczasowe życie, w kraju pochodzenia dzieci znalazłaby się w całkowicie dla nich obcym kulturowo środowisku, ponadto znając bardzo słabo język ojczysty tylko w mowie nie mogłyby podjąć nauki na poziomie odpowiadającym swojemu wiekowi, ani nawiązać kontaktów z rówieśnikami- wszystkie te okoliczności spowodowałyby ich izolację.

Zgodnie z treścią art.8 Konwencji o Prawach Dziecka Państwa- Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie praw dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w skardze, że wymienione w przepisie elementy tożsamości mają charakter przykładowy, poza tym tożsamość dziecka tworzą również język, kultura i inne elementy składające się na poczucie dziecka o swej przynależności.

Z kolei art. 28 Konwencji gwarantuje dzieciom prawo do nauki. Sąd nie kwestionuje poglądu zawartego w wyroku WSA (…) że podjęcie przez dzieci nauki w polskiej szkole, wrośnięcie w polską kulturę i polskie środowisko nie może być rozumiane jako konieczność legalizacji przez polskie władze, na tej podstawie pobytu rodziców oraz, że ani Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, ani Konwencja o Prawach Dziecka nie gwarantują swobodnego wyboru kraju osiedlenia się. Jednak powołanie się na ten pogląd nie może zastąpić wyjaśnienia  i rozważenia przez organ, czy w przypadku wydalenia nie dojdzie do naruszenia praw dzieci w stopniu zagrażającym ich rozwojowi psychofizycznemu.  (…) Powyższe stanowi o naruszeniu przez organ orzekający art.7 i art.77 § 1 k.p.a., które- w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżanej decyzji- obligowały organy administracji publicznej do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy a także do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. (…) Obowiązkiem organu, przy ponownym rozpoznaniu sprawy będzie więc ustosunkowanie się do wskazanych wyżej kwestii tzn. wyjaśnienie czy i w jakim zakresie tożsamość małoletnich ukształtowana przez ich życie od urodzenia w Polsce i polskim społeczeństwie oraz słaba znajomość języka ojczystego zagrozi dobru dzieci, rozumianemu jako harmonijny rozwój psychofizyczny, czy ewentualne wydalenie do kraju pochodzenia rodziców pozwoli im realizować prawo do nauki. (…) Dopiero dokonanie ustaleń w powyższym zakresie będzie miało podstawowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytania o dopuszczalność wydalenia pozostałych członków rodziny, w szczególności skarżącego- ojca małoletnich- ze względu na ochronę prawa do życia rodzinnego, przewidzianą w art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka .”


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi