AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Prawa człowieka w dobie pandemii koronawirusa

Wyjątkowa sytuacja, związana z wybuchem ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, stawia nowe wyzwania, również dla obrońców praw człowieka. Specjalne środki podjęte przez rząd w celu walki z koronawirusem są uzasadnione trudną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością podejmowania różnorodnych działań na rzecz zdrowia publicznego, nie oznacza to jednak dowolności w ograniczaniu praw i wolności obywatelskich.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka monitoruje działania władz, tak by podejmowane środki miały charakter proporcjonalny i uzasadniony. Prawa i wolności człowieka w dobie pandemii koronawirusa nie straciły na swojej ważności, ich znaczenie wzrosło, stając się tarczą przed samowolą władz. Wyrażamy przekonanie, że nasza praca spowoduje, że możliwy stanie się powrót do świata wolnego od pandemii, w którym prawa i wolności człowieka wciąż będą wartością nadrzędną i przestrzeganą przez każda władzę.

Działania HFPC w zakresie monitoringu, interwencji i informowania na temat stanu przestrzegania praw człowieka w dobie pandemii koronawirusa są możliwe dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Obywatelskiego „Bezpieczeństwo a wolność. Prawa człowieka w czasie pandemii”, zarządzanego przez Fundację dla Polski. Projekt realizowano w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021 r.


Czy wirus zaatakował też prawa człowieka? Najnowszy Raport HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała Raport o prawach człowieka w dobie pandemii „10 miesięcy, 10 praw, 10 ograniczeń, 10 rekomendacji na przyszłość…”.  Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie czy pod pozorem walki z epidemią polskie władze nie ograniczyły zbytnio praw i wolności obywatelskich a także czy ingerencja ustawodawcy zawsze spełniała określony w Konstytucji test proporcjonalności.

Publikacja jest również próbą sformułowania rekomendacji na przyszłość, które – mamy nadzieję – będą dla przedstawicieli organów władzy publicznej swego rodzaju drogowskazem w kolejnych miesiącach walki z pandemią.

Czytaj więcej


Domy pomocy społecznej w dobie pandemii. Doświadczenia, potrzeby, wyzwania – opracowanie HFPC

Fundacja przygotowała raport na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej (DPS) w okresie pandemii COVID-19. Opracowanie pokazuje, że nie udało się zaspokoić wszystkie potrzeby i sprostać wszystkim problemom, z którymi zderzyły się DPS, a wprowadzane restrykcje doprowadziły do niepokojącego ograniczania praw mieszkańców i mieszkanek.

Czytaj więcej


Interwencja HFPC w sprawie wydarzeń z 18 i 19 listopada 2020 r. w Warszawie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Komendanta Głównego Policji w związku z wydarzeniami z 18 i 19 listopada 2020 r. na pl. Powstańców oraz pod budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czytaj więcej


Rząd planuje świąteczne restrykcje – stanowisko HFPC do projektu rozporządzenia

Ograniczenie liczby osób w trakcie spotkań prywatnych, w tym świątecznych jest niezgodne z Konstytucją. To główny wniosek stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przesłanych Radzie Ministrów w ramach konsultacji społecznych proponowanych obostrzeń związanych z epidemią.

Czytaj więcej


Interwencja HFPC wobec działań Policji podjętych względem 14-latka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach w związku z działaniami podjętymi przez funkcjonariuszy Policji 17 listopada 2020 roku wobec 14-latka, który udostępnił post na Facebooku o krapkowickim „spacerze” w ramach Strajku Kobiet.

Czytaj więcej


Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniuje w sprawie wydarzeń w nocy z 22 na 23 października

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Warszawie w nocy z dnia 22 na 23 października 2020 r. W interwencjach skierowanych do Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji, HFPC wyraża zaniepokojenie przebiegiem zdarzeń podczas protestów, podczas których doszło do nieprawidłowości ze strony funkcjonariuszy Policji.

Czytaj więcej


Interwencja HFPC dotycząca operacji więźnia w czasie epidemii COVID-19

Do HFPC zwróciła się żona pana K. z prośbą o interwencję w związku z przedłużającym się postępowaniem w przedmiocie udzielenia przerwy w karze w celu poddania się operacji. Odbywający karę pozbawienia wolności Pan K. wymagał niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Kolejne terminy operacji były jednak odwoływane m.in. ze względu na stan epidemii COVID-19. W piśmie do Sądu Okręgowego Fundacja wskazała na wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka standardy dotyczące ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności.

Czytaj więcej


Sądowy kalendarz w dobie lockdownu… Analiza HFPC o pracy sądów w pierwszym okresie pandemii

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opracowanie o pracy 10 sądów okręgowych w okresie marzec-czerwiec 2020. Analiza miała na celu pokazanie jak pandemia wpłynęła na pracę sądów, a w szczególności przeprowadzanie posiedzeń i rozpraw. Z opracowania jednoznacznie wynika, że początkowe miesiące pandemii to okres znacznego ograniczenia liczby posiedzeń i rozpraw.

Czytaj więcej


Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy: tryb pouczeń stron w postępowaniu cywilnym wciąż nieskuteczny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przesłała do Komitetu Ministrów Rady Europy kolejne stanowisko w sprawie wykonania wyroków ETPC w sprawach Parol p. Polsce (skarga nr 65379/13) i Adamkowski p. Polsce (skarga nr 57814/12).

Czytaj więcej


Matki kontra ZUS – wystąpienie HFPC do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyspieszenie prac mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych niższymi zasiłkami chorobowymi i macierzyńskimi, wskutek przyjęcia przez ich zakłady pracy rozwiązań przewidzianych przez tarcze antykryzysowe. W największym stopniu problem ten dotyka kobiet pobierających zasiłek macierzyński.

Czytaj więcej


Ograniczenia w wyrabianiu paszportów w czasie pandemii. MSWiA odpowiada na pismo Fundacji Helsińskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedziało na pismo HFPC z 12 maja 2020 roku, w którym Fundacja Helsińska pytała o ograniczenia w wyrabianiu paszportów w trakcie pandemii. MSWiA wskazuje, że urzędy wojewódzkie realizują obecnie zadania związane z wydawaniem paszportów, a przyjmowane rozwiązania organizacyjne nie wstrzymały całkowicie procesu wydawania dokumentów, a jedynie wprowadzały ograniczenia niwelujące ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czytaj więcej


Licencja na bezkarność

HFPC skierowała do Marszałek Sejmu krytyczną opinię na temat projektu ustawy zmierzającego do zalegalizowania bezprawnych działań popełnionych w celu przeciwdziałania COVID-19. Proponowane zmiany przewidują dodanie do jednej ze specustaw uchwalonych w związku z epidemią COVID-19, rozwiązania legalizującego naruszenia obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów, o ile sprawca takiego naruszenia działa w interesie społecznym, a bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działania nie byłyby możliwe lub byłyby istotnie utrudnione.

Czytaj więcej


Jawność postępowań sądowych w dobie koronawirusa

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Helsińska Fundacja Praw Człowieka publikuje dane, dotyczące ograniczeń udziału publiczności w jawnych rozprawach i posiedzeniach sądowych, wprowadzonych w sądach powszechnych. HFPC przypomina, że jawność postępowań sądowych należy do konstytucyjnych cech działalności sądów. Co więcej, stanowi o niej także art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj więcej


KGP i KSP odpowiadają na pisma interwencyjne Fundacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła w ostatnim czasie szereg interwencji dotyczących czynności przeprowadzanych przez Policję w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa. Skierowaliśmy pisma do Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendanta Głównego Policji m.in. w sprawie wydarzeń, do których doszło podczas „Protestu przedsiębiorców”; w związku z interwencjami Policji przeprowadzanymi wobec osób poruszających się w przestrzeni publicznej oraz zatrzymania rowerzystki protestującej przed budynkiem Programu Trzeciego Polskiego Radia. W ostatnich dniach Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedzi od Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji na pisma skierowane do jednostek. Wskazano w nich przebieg wydarzeń opisanych w wystąpieniach HFPC oraz powołano się na tzw. domniemanie konstytucyjności ograniczeń w prawach i wolnościach obywatelskich wprowadzanych w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Czytaj więcej


Kryzys koronawirusowy zagraża demokracji. List otwarty światowych liderów życia politycznego i społecznego oraz instytucji prodemokratycznych

Ponad 500 liderów życia politycznego i społecznego, laureaci Nagrody Nobla i prodemokratyczne instytucje, wystosowały list otwarty w obronie demokracji, ostrzegając, że wolność, którą wszyscy cenimy jest zagrożona pod rządami, wykorzystującymi kryzys epidemiczny do wzmacniania swoich prerogatyw.

Czytaj więcej


Dostęp do adwokata niezgodny ze standardami unijnymi – skarga HFPC do Komisji Europejskiej i jej aktualizacja w związku z Tarczą 4.0

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała w lutym 2020 do Komisji Europejskiej skargę w związku z brakiem właściwej implementacji do polskiego prawa dyrektywy z 22 października 2013 roku o dostępie do adwokata. 24 czerwca 2020 roku HFPC postanowiła uzupełnić swoją skargę do Komisji Europejskiej w związku ze zmianami uchwalonymi w tzw. Tarczy 4.0, które wprowadzają zdalne posiedzenia dotyczące tymczasowego aresztowania oraz zdalne rozprawy, w przypadku kiedy oskarżony jest pozbawiony wolności.

Czytaj więcej


Przekroczenie uprawnień policji przy zatrzymaniu podejrzanych. Interwencje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję ws. mężczyzny zatrzymanego przez Policję i przekazanego do aresztu w celu odbycia kary. Według jego obrońcy, policjanci w czasie zatrzymania naruszyli szereg przepisów, wynikających z procedury karnej, m. in bili i szarpali mężczyznę oraz utrudniali dostęp do adwokata. Druga interwencja HFPC dotyczy kobiety zatrzymanej pod siedzibą Radiowej Trójki, po tym jak przyjechała tam z transparentami umieszczonymi na rowerze. Według doniesień medialnych, był to protest przeciwko działaniom dyrektora radia – Tomasza Kowalczewskiego, którego działania doprowadziły do odejść grupy dziennikarzy.

Czytaj więcej


Bez kontaktu ze światem zewnętrznym? HFPC pisze do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odwiedzin w DPS

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z ograniczeniem możliwości odwiedzin w domach pomocy społecznej. Do Fundacji napływają sygnały o trudnościach w możliwości utrzymywania kontaktu – nawet telefonicznego – przez bliskich z osobami przebywającymi w placówkach.

Czytaj więcej


Zdalne posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania sprzeczne z Konwencją. Zastrzeżenia HFPC do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przesłała do Senatu swoje zastrzeżenie wobec przyjętej przez Sejm ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Zawiera ona regulacje pozwalające na tymczasowe aresztowanie jednostki, która nie stanęła fizycznie przed sądem.

Czytaj więcej


Organizacje pozarządowe z 9 krajów UE proszą o dostęp do informacji i oceny oddziaływania aplikacji służących do śledzenia koronawirusa

Organizacje zajmujące się prawami człowieka z dziewięciu krajów UE, członkowie sieci Civil Liberties Union for Europe (Liberties), jednocześnie składają do władz krajowych wnioski w sprawie swobody dostępu do informacji (FOI) dotyczące nowych technologii nadzoru (aplikacje do śledzenia kontaktów, monitorowanie lokalizacji) wprowadzonych w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czytaj więcej


Stanowisko JUSTICIA European Rights Network

JUSTICIA European Rights Network opublikowała stanowisko na temat rozszerzania uprawnień organów ścigania w reakcji na sytuację epidemiologiczną.

Czytaj więcej


Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa – odpowiedź Centralnego Zarządu Służby Więziennej na pismo Fundacji

21 kwietnia br. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z wystąpieniem na temat praw osób pozbawionych wolności w czasie walki z pandemią koronawirusa. Według doniesień medialnych i informacji przekazywanych Fundacji przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych i ich rodziny, warunki pozbawienia wolności w dobie COVID-19 są bardzo trudne.  Dnia 18 maja br. do Fundacji wpłynęła odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w której ustosunkowano się zadanych przez Fundację pytań.

Czytaj więcej


Epidemia nie uchyla prawa do wolności zgromadzeń. HFPC interweniuje ws. protestu przedsiębiorców

Mając na uwadze wydarzenia, do których doszło podczas „Protestu przedsiębiorców” 16 maja 2020 r., Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie pozwalają na automatyczne zakazywanie zgromadzeń określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Co więcej, należy podkreślić, że wolność zgromadzeń nie została umieszczona w katalogu praw, które podlegają ograniczeniu nawet w wypadku ogłoszenia na terytorium Polski stanu klęski żywiołowej.

Czytaj więcej


Nowa ustawa wyborcza – nowe problemy. Uwagi HFPC do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP

W przedstawionej Senatowi opinii Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę, że uchwalona przez Sejm specustawa wyborcza zawiera rozwiązania zagrażające równości wyborów oraz pewności prawa. Wątpliwości HFPC dotyczą także sposobu dystrybucji pakietów wyborczych.

Czytaj więcej


Stanowisko JUSTICIA European Rights Network w sprawie praw osób pozbawionych wolności w trakcie epidemii koronawirusa

JUSTICIA European Rights Network opublikowała stanowisko związane z epidemią koronawirusa i prawami osób pozbawionych wolności. Znajdują się w nim konkretne zalecenia na temat zmniejszenia liczby osadzonych i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w warunkach epidemii.

Czytaj więcej


Trudniej o testy w kierunku wykrycia COVID. Uwagi HFPC do projektu rozprządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratoriów COVID

Ograniczenie możliwości wykonania komercyjnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a przez to osłabienie liczby wykonywanych testów w ogóle – to najważniejsze zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratoriów COVID.

Czytaj więcej


Ograniczenia w wyrabianiu paszportów w czasie pandemii. HFPC kieruje zapytanie do Ministra Spraw Wewnętrznych

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem o ograniczenia w wyrabianiu paszportów w trakcie pandemii

♦ W swoim piśmie Fundacja powołuje się na doniesienia medialne, według których możliwość wyrobienia paszportu została bardzo mocno ograniczona

Czytaj więcej


W trzeciej tarczy antykryzysowej znalazły się przepisy bez związku ze stanem epidemii. Uwagi HFPC do projektu

Osłabienie samorządu prokuratorskiego, zmiany w ustawie o Komisji ds. pedofilii oraz wprowadzenie zdalnych rozpraw w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym – to niektóre zmiany, które znalazły się trzeciej wersji tarczy uchwalonej przez Radę Ministrów. HFPC przedstawiła wobec niej stanowisko.

Czytaj więcej


Interwencje Policji wobec osób poruszających się w przestrzeni publicznej. HFPC zwraca się z pytaniami do Komendanta Głównego Policji

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Komendanta Głównego Policji z wystąpieniem dotyczącym interwencji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy wobec osób poruszających się w przestrzeni publicznej.

♦ W piśmie HFPC poprosiła Pana Komendanta m.in. o wskazanie podstawy prawnej do wystawiania przez policjantów mandatów osobom poruszającym się w przestrzeni publicznej.

Czytaj dalej


Dostęp do sądu w dobie pandemii. Druga część opracowania HFPC

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała drugą część opracowania, dotyczącego dostępu do sądu w okresie pandemii koronawirusa.

♦ W pierwszej części analizy HFPC wskazała na brak jednolitości rozwiązań przyjętych w Sądzie Najwyższym, sądach apelacyjnych i okręgowych. Część druga jest analizą rozwiązań przyjętych na szczeblu sądów rejonowych.

♦ Polskie sądy rejonowe przyjmują niejednolite rozwiązania dotyczące zarówno informowania o zmianach w funkcjonowaniu sądów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, jak i samych zasad dotyczących przyjmowania korespondencji.

Czytaj dalej


Ponowna interwencja HFPC skierowana do Ministra Edukacji ws. równego dostępu do metod zdalnego nauczania

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka ponownie zwróciła się z pytaniem do Ministra Edukacji w temacie zdalnego nauczania w trakcie epidemii koronawirusa.

♦ W interwencji z 30 marca br., Fundacja podnosiła m.in., że prowadzenie kształcenia na odległość w obecnej formie może potencjalnie skutkować wytworzeniem systemu, który dyskryminuje osoby znajdujące się w gorszej sytuacji ekonomicznej i prowadzi do dalszego rozwarstwienia społecznego.

♦ Zdaniem HFPC, władze publiczne powinny rozważyć podjęcie alternatywnych działań nakierowanych na niwelowanie dyskryminacyjnych skutków braku dostępu do edukacji z przyczyn organizacyjnych.

♦ Otrzymaliśmy odpowiedź, w której MEN zapewnia, że stara się zapewnić oczekiwane wsparcie uczniom i nauczycielom, aby proces edukacji trwał nieprzerwanie i – pomimo obiektywnych trudności – rok szkolny mógł się zakończyć w ustalonym terminie, nie naruszając uczniom terminu rozpoczęcia wakacji.

Czytaj dalej


Sprawy ekstradycyjne usunięte z wykazu spraw pilnych. HFPC kieruje pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tzw. wykazu spraw pilnych.

♦ Fundacja prosi o wyjaśnienie powodów usunięcia z wykazu spraw ekstradycyjnych oraz nieuwzględnienia spraw dotyczących innych środków zapobiegawczych niż tymczasowe aresztowanie

♦ Jako przykład problemów, wynikających z usunięcia spraw ekstradycyjnych z wykazu, Fundacja wskazuje sprawę pana X, w której stosowane są nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

Czytaj dalej


Przedłużenie środków wyjątkowych w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Komunikat ETPC na temat przedłużenia środków wyjątkowych, podjętych w związku z pandemią koronawirusa

Czytaj dalej


Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zabrała głos w trakcie konsultacji rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzających ograniczenia związane ze stanem epidemii.

♦ HFPC zwróciła w nich uwagę na konieczność zniesienia całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych.

Czytaj dalej


Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa – HFPC pisze do Centralnego Zarządu Służby Więziennej

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z wystąpieniem na temat praw osób pozbawionych wolności w czasie walki z pandemią koronawirusa.

♦ Według doniesień medialnych i informacji przekazywanych Fundacji przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych i ich rodziny, warunki pozbawienia wolności w dobie COVID-19 są bardzo trudne.

♦ W wystąpieniu HFPC zwróciła uwagę na standardy strasburskie dotyczące obowiązku humanitarnego traktowania, ochrony zdrowia oraz prawa do prywatności.

Czytaj dalej


Dostęp do sądu w dobie pandemii. Opracowanie HFPC

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała opracowanie, dotyczące dostępu do sądu w okresie pandemii koronawirusa.

♦ Opracowanie jest analizą sposobu, w jaki polskie sądy gwarantują obecnie obywatelom i reprezentujących ich profesjonalnym pełnomocnikom dostęp do sądu. W tym celu dokonano przeglądu stron internetowych wszystkich sądów powszechnych w Polsce.

♦ Poniższe opracowanie to krótkie podsumowanie informacji zebranych w sądach okręgowych, apelacyjnych i Sądzie Najwyższym, uzupełnione o szczegółową tabelę.

Czytaj dalej


Natychmiastowe i efektywne zawieszenie broni w związku z pandemią COVID-19: apel organizacji pozarządowych do wszystkich stron konfliktu we wschodniej Ukrainie

Stanowisko międzynarodowej platformy CivilM+

Czytaj dalej


Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do drugiej odsłony tarczy antykryzysowej

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedłożyła w środę Sejmowi opinię dotyczącą drugiej odsłony tarczy antykryzysowej.

♦ Zwróciła w niej uwagę na kilka rozwiązań, które niosą ryzyko dyskryminacji albo nieproporcjonalnego naruszenia prawa do prywatności jednostki.

♦ Dodatkowo, wskazała na konieczność pilnego zapewnienia procedur chroniących ofiary przemocy domowej i zagwarantowania rodzicom prawa do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 8 do 13 lat.

Czytaj dalej


Państwa muszą zwalczać przemoc domową w dobie społecznej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa

♦ Środki ostrożności przyjęte na całym świece w celu zwalczenia wirusa COVID-19 zwiększają ryzyko przemocy domowej.

♦ Rządy muszą stać na straży praw człowieka, w tym kobiet i dzieci oraz przyjąć pilne rozwiązania dla ofiar takiej przemocy.

Czytaj dalej


Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa. Opracowanie HFPC

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka prezentuje opracowanie na temat praw osób pozbawionych wolności w czasie walki z pandemią koronawirusa.

♦ Według doniesień medialnych i informacji przekazywanych Fundacji przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych i ich rodziny, warunki pozbawienia wolności w dobie COVID-19 są bardzo trudne.

Czytaj więcej


Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z sytuacją w domach pomocy społecznej

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z niepokojącą sytuacją panującą w domach pomocy społecznej w wyniku pandemii koronawirusa.

♦ Sytuacja ma związek z doniesieniami mediów o kolejnych przypadkach kwarantanny w domach pomocy społecznej i problemach personelu z zapewnieniem należytej opieki osobom przebywających w tych ośrodkach.

♦ Według HFPC, w takich sytuacjach może dochodzić do zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w placówkach.

♦ MRPiPS w skierowanej do Fundacji odpowiedzi zapewniło o monitorowaniu sytuacji w DPS-ach i wydaniu konkretnych zaleceń i instrukcji dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej.

Czytaj dalej


HFPC zwraca się z pytaniem do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń odwiedzin w szpitalach pediatrycznych i na oddziałach dziecięcych

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministra Zdrowia z pytaniem o ograniczenia odwiedzin w szpitalach pediatrycznych lub na oddziałach dziecięcych przez niektóre placówki.

♦ Sytuacja ma związek z zagrożeniem epidemicznym, które utrudnia rodzicom lub opiekunom towarzyszenie dzieciom w ich hospitalizacji.

♦ Fundacja otrzymała od Ministerstwa odpowiedź, w której przedstawiciele MZ wyjaśniają, że do Narodowego Funduszu Zdrowia zostały przesłane procedury postępowania z dziećmi z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a ograniczenia odwiedzin mogą być nakładane przez kierownika placówki lub lekarza, zgodnie z ustawą, w warunkach zagrożenia epidemicznego.

Czytaj dalej


Apel NGO-sów do prezydenta Kirgistanu w sprawie Azimżana Askarowa

Europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka zwróciły się do prezydenta Kirgistanu, Sooronbaja Dżeenbekowa, z prośbą o uwolnienie Azimżana Askarowa w związku pandemią koronawirusa.

Czytaj dalej


Pismo HFPC do Ministra Edukacji ws. równego dostępu do metod zdalnego nauczania

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z pytaniem do Ministra Edukacji w temacie zdalnego nauczania w trakcie epidemii koronawirusa.

♦ W skierowanym piśmie, Fundacja pyta o to, czy Ministerstwo prowadzi badania, dotyczące faktycznego dostępu polskich uczniów do nauki z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania oraz czy w przypadku ewentualnego stwierdzenia braku możliwości zapewnienia wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji MEN rozważa możliwość zawieszenia bieżącego roku szkolnego bądź zmiany terminów egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych.

Czytaj dalej


Opinia HFPC do tzw. Tarczy Antykryzysowej

Sejm przyjął ustawę tzw. Tarczę Antykryzysową, która zawiera szereg przepisów dotyczących zapobieganiu epidemii COVID-19 i jej gospodarczych i społecznych skutków.

Czytaj dalej


Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Sieci Obywatelskiej Watchdog w sprawie swobody wypowiedzi personelu medycznego

Ograniczenia w swobodzie wypowiedzi nakładane na pracowników służby zdrowia w trakcie pandemii, mogą podważać zaufanie obywateli, ale przede wszystkim pacjentów do lekarzy – piszą w apelu do Ministra Zdrowia, Sanepidu i dyrektorów szpitali przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Sieci Obywatelskiej Watchdog.

Czytaj dalej


Wystąpienie organizacji społecznych do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji cudzoziemców w Polsce w kontekście epidemii koronawirusa

Organizacje społeczne, zajmujące się pomocą migrantom i uchodźcom, skierowały wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce. Wskazują w nim na dwie kwestie, szczególnie istotne także w kontekście pandemii koronawirusa. Chodzi o dostęp do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, który w ostatnim czasie został ograniczony oraz o sytuację osób zatrzymanych i przebywających w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców.

Czytaj dalej


Stan klęski żywiołowej. Analiza konstytucyjnych i ustawowych uprawnień władz publicznych

Publikujemy przewodnik z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi stanu klęski żywiołowej, gdzie odpowiadamy na pytania m. in. o to kto wprowadza stan klęski żywiołowej, jak długo może on trwać, kto jest odpowiedzialny za usuwanie jego skutków, jakie obowiązują w tym czasie ograniczenia naszych praw i wolności.

Czytaj dalej


Apel organizacji społecznych do Rady Ministrów RP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Sytuacja w Polsce i na świecie nie ma precedensu w ostatnich dekadach. Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne we wszystkich jego aspektach. Wiele zarazem wskazuje na to, że szczyt epidemii mamy jeszcze przed sobą, zachorowań przybywa bowiem z każdym dniem.

Czytaj dalej


HFPC zwraca się z pytaniem do Ministra Zdrowia o zabezpieczenie praw pacjentów z chorobami niezwiązanymi z epidemią koronawirusa

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministra Zdrowia z pytaniem o podjęte i planowane przez Ministerstwo działania w celu zabezpieczenia praw pacjentów cierpiących na poważne choroby zagrażające życiu.

♦ Sytuacja ma związek z tym, że wysiłek służby zdrowia skupia się obecnie na zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i leczeniu pacjentów dotkniętych COVID-19

Czytaj dalej


Opinia CPT ws. postępowania z osobami pozbawionymi wolności w kontekście pandemii koronawirusa

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) wydał opinię w sprawie postępowania z osobami pozbawionymi wolności w kontekście pandemii koronawirusa. W swoim oświadczeniu CPT przypomina m. in.  o obowiązku zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pozbawionych wolności.

Czytaj dalej


COVID-19 w zakładach karnych: HFPC wraz z 41 organizacjami pozarządowymi z Europy apeluje do organizacji międzynarodowych o podjęcie natychmiastowych działań

Czterdzieści dwie organizacje pozarządowe z Europy, działające w obszarze ochrony praw osób pozbawionych wolności, w tym zaangażowane w ochronę zdrowia tych osób, wyraziły zaniepokojenie sytuacją osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, w związku z pandemią koronawirusa.

Czytaj dalej


Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje środki wyjątkowe w związku z COVID-19

Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje szereg środków wyjątkowych w odpowiedzi na bezprecedensowy globalny kryzys zdrowotny, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje władz francuskich i Rady Europy.

Czytaj dalej


Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do władz publicznych w sprawie sytuacji osób w kryzysie bezdomności w czasie pandemii koronawirusa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do przedstawicieli władz publicznych o zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zapobiegania i reagowania wobec pandemii koronawirusa uwzględniających sytuację osób w kryzysie bezdomności, a także pracowników służb, placówek i organizacji wspierających tę szczególnie narażoną grupę społeczną.

Czytaj dalej


Komunikat HFPC w związku z pandemią koronawirusa

z powodu pandemii koronawirusa pracownicy HFPC pozostają w trybie pracy zdalnej, a w siedzibie Fundacji obowiązują rotacyjne dyżury. W związku z tym, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny przed wszelkimi planowanymi wizytami w siedzibie HFPC. Nasz numer kontaktowy, pod którym można zgłosić chęć spotkania z pracownikami Fundacji to (48) 22 556 44 40.

Czytaj dalej


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi