AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Działanie na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie

Przemoc domowa w Tadżykistanie – raport

Cztery lata po przyjęciu przez władze Tadżykistanu nowych przepisów zapobiegających przemocy domowej organizacje pozarządowe: Nota Bene (Tadżykistan), Międzynarodowe Partnerstwo dla Praw Człowieka (IPHR, Belgia) i Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Polska) przygotowały raport, w którym zbadały, dlaczego wiele ofiar przemocy domowej pozostaje bez efektywnej pomocy i wsparcia.

22.03.2017
więcej

Podsumowanie sytuacji w Tadżykistanie na spotkanie Komitetu Współpracy UE–Tadżykistan

Podsumowanie sytuacji na spotkanie Komitetu Współpracy UE–Tadżykistan, październik 2016 r.

20.10.2016
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 7, październik 2016 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia).

14.10.2016
więcej

Informacja na spotkanie ministerialne UE–Azja Centralna, październik 2016 r.

Dokument zawiera podsumowanie informacji o społeczeństwie obywatelskim, przestrzeganiu praw człowieka i stosowaniu tortur w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

05.10.2016
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2016

Tortury i złe traktowanie w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

23.09.2016
więcej

Kluczowe problemy i rekomendacje dot. tortur i złego traktowania w Tadżykistanie, maj 2016 r.

W lutym 2015 r. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. tortur wyraził zaniepokojenie w sprawie dalszego stosowania tortur, złego traktowania oraz bezkarności w raporcie uzupełniającym do jego wizyty w Tadżykistanie w lutym 2014 r. W 2015 r. Koalicja Organizacji Pozarządowych przeciwko Torturom w Tadżykistanie zarejestrowała 45 nowych przypadków tortur, a przez pierwsze 3 miesiące 2014 r. odnotowała […]

18.05.2016
więcej

Informacja na spotkanie Rady Współpracy UE–Tadżykistan

W lutym 2015 r. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. tortur wyraził zaniepokojenie w sprawie dalszego stosowania tortur, złego traktowania oraz bezkarności w raporcie uzupełniającym do jego wizyty w Tadżykistanie w lutym 2014 r. W 2015 r. Koalicja Organizacji Pozarządowych przeciwko Torturom w Tadżykistanie zarejestrowała 45 nowych przypadków tortur. Wiele ofiar tortur i ich krewnych nie składa […]

29.01.2016
więcej

Rekomendacje ONZ w sprawie zakończenia tortur w Tadżykistanie z lat 2010-2015. Kwestionariusz do oceny implementacji

Kwestionariusz został zaprojektowany, aby ułatwić ocenę, czy Tadżykistan w pełni, częściowo bądź w żadnym stopniu nie implementował rekomendacji w sprawie stosowania tortur i innego złego traktowania wskazanych przez ciała ONZ zajmujące się prawami człowieka i w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego od 2010 r.

30.12.2015
więcej

Raport Komitetu Praw Człowieka nt. implementacji rekomendacji z punktów 16, 18 i 23 Wniosków końcowych z 2013 r.

Komitet Praw Człowieka na podstawie przepisów zawartych w Pakcie praw obywatelskich i politycznych ONZ przygotował raport dotyczący realizacji poszczególnych rekomendacji, które zostały przedstawione podczas okresowego przeglądu wypełniania zobowiązań przez państwa-strony Paktu (we Wnioskach końcowych – ang. concluding observations). Raport ocenia realizację zaleceń wielu państw, w tym Tadżykistanu. Został przedstawiony 21 grudnia 2015 r. podczas 115 […]

21.12.2015
więcej

Materiały informacyjne dla Federici Mogherini, Wysokiej Przedstawicielki Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa

Tortury i inne złe traktowanie w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie

18.12.2015
więcej

Tortury wciąż szeroko rozprzestrzenione w Tadżykistanie, 20 lat po wejściu w życie w kraju traktatów przeciwko torturom

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania weszła w życie w Tadżykistanie 10 grudnia 1995 r. Przez dołączenie do traktatu, władze Tadżykistanu zobowiązały się do ochrony wszystkich osób znajdujących się pod jego jurysdykcją przed torturami. Ponadto państwo zobowiązało się do wprowadzenia do przepisów prawnych i praktyki zasad, […]

10.12.2015
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 5, listopad 2015 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka,  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia) oraz Norweski Komitet Helsiński.

30.11.2015
więcej

Informacje na seminarium o prawach człowieka organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec w Biszkek w Kirgistanie

Tortury i inne formy złego traktowania wciąż są poważnym problemem we wszystkich państwach Azji Centralnej, a bezkarność sprawców tych przestępstw jest na porządku dziennym. Żadne z państw regionu nie publikuje kompletnych i wiarygodnych statystyk dotyczących skarg, dochodzeń i skazań sprawców. Wiele ofiar rezygnuje ze składania skarg z obawy przed zemstą lub ponieważ nie wierzą, że […]

24.10.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Wydarzenie towarzyszące: implementacja protokołu stambulskiego w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Sesja robocza nr 8 – praworządność: przeciwdziałanie torturom Brak zapewnienia odpowiedniego odszkodowania dla ofiar tortur w Tadżykistanie

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Sesja robocza nr 8 – praworządność: przeciwdziałanie torturom Rozpowszechnione stosowanie tortur i innego złego traktowania w siłach zbrojnych Tadżykistanu

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015 8. sesja robocza, praworządność: ochrona przed torturami Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan powinny zrobić więcej by zakończyć tortury

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Wydarzenie towarzyszące: Mechanizmy prowadzenia dochodzeń w sprawach  o stosowanie tortur w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie – problemy i rozwiązania

24.09.2015
więcej

Materiały informacyjne przed 6. turą Dialogu Praw Człowieka między Szwajcarią a Tadżykistanem

Dokument podsumowuje najważniejsze pozytywne działania podjęte przez władze Tadżykistanu w 2014 r. i 2015 r. i dostarcza informacje na temat obecnych problemów ze stosowaniem tortur i innych form złego traktowania.

18.09.2015
więcej

Wniosek złożony do Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ na 25. sesję Grupy Roboczej, kwiecień-maj 2016 r.

Tadżykistan: stan przestrzegania praw człowieka w zakresie stosowania tortur i innego złego traktowania.

11.09.2015
więcej

Materiały informacyjne dot. implementacji rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ

Materiały informacyjne dot. implementacji rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ w punktach 16 i 23 z Wniosków końcowych z 2013 r.

30.08.2015
więcej

Informacje dla Zastępcy Sekretarza Stanu USA dla Azji Centralnej, Daniela Rosenbluma nt. sytuacji praw człowieka w Tadżykistanie

Dokument zawiera informacje zebrane przez Koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Tadżykistanie i Międzynarodowe Partnerstwo dla Praw Człowieka oraz wsparte przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

29.08.2015
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 4, czerwiec 2015 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka,  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia) oraz Norweski Komitet Helsiński.

30.06.2015
więcej

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur: osoby pozbawione wolności w państwach Azji Centralnej często są poddawane elektrowstrząsom, duszone, gwałcone i bite

Środkowoazjatyckie i międzynarodowe organizacje społeczne działające na rzecz praw człowieka wzywają władze państw regionu do uczczenia przypadającego na 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur przez deklarację zakończenia tortur i zadośćuczynienia ich ofiarom.

26.06.2015
więcej

List otwarty do Generała Emomali’ego Sobirzody, dowódcy wojsk lądowych Tadżykistanu, w sprawie przypadków nękania w jednostkach wojskowych będących pod jego zwierzchnictwem

Grupa organizacji społecznych przesłała list do generała, aby zwrócić jego uwagę na powszechne zjawisko stosowania fali w wojsku. Jak wskazano, nękanie nowych rekrutów często jest prowadzone za zgodą oficerów lub innego personelu wojskowego.

23.06.2015
więcej

Apel o podniesienie trzech spraw o stosowanie tortur podczas Dialogu Praw Człowieka UE-Tadżykistan

Koalicja organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Tadżykistanie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Międzynarodowe Partnerstwo dla Praw Człowieka wezwały reprezentantów Unii Europejskiej do podniesienia kwestii stosowania tortur w Tadżykistanie podczas spotkania Dialogu Praw Człowieka z uwzględnieniem trzech szczególnych przypadków.

11.06.2015
więcej

Materiały informacyjne na spotkanie Dialogu Praw Człowieka UE-Tadżykistan w czerwcu 2015 r.

W ostatnich latach władze Tadżykistanu podjęły kilka pozytywnych kroków, by przeciwdziałać torturom i je zlikwidować. Mimo to jeszcze w lutym 2015 r. Specjalny sprawozdawca ds. tortur wyraził swoje zaniepokojenie kontynuacją stosowania tortur w Tadżykistanie i bezkarnością sprawców. Aby osiągnąć oczekiwane, trwałe rezultaty, potrzebne jest zainteresowane międzynarodowe i wola polityczna władz Tadżykistanu.

02.06.2015
więcej

Drugi raport uzupełniający do Wniosków końcowych Komitetu przeciwko Torturom ONZ

Przed dokonaniem przeglądu raportu władz Tadżykistanu przedłożonego Komitetowi przeciwko Torturom ONZ w sprawie implementacji zaleceń z Wniosków końcowych ONZ, grupa organizacji pozarządowych przygotowała swój raport alternatywny odnoszący się do kwestii podniesionych w dokumencie Narodów Zjednoczonych.

30.05.2015
więcej

Materiały informacyjne dotyczące tortur i innego złego traktowania: European Union Advocacy Meetings

W ostatnich latach rząd Tadżykistanu powziął pozytywne kroki by przeciwdziałać torturom I wykorzenić te praktyki. Mimo to jeszcze w lutym 2015 r. Specjalny Sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Tortur wyraził zaniepokojenie w związku z dalszym stosowaniem tortur i innego złego traktowania oraz bezkarności sprawców. Jednak aby uzyskać wymierne rezultaty, potrzebna jest wciąż skupianie uwagi międzynarodowej […]

24.05.2015
więcej

Drugie uzupełniające wnioski do uwag końcowych Komitetu Przeciwko Torturom ONZ – 2015 r.

Amnesty International i Koalicja Przeciwko Torturom w Tadżykistanie przesłały informacje uzupełniające do rządowego raportu kontrolnego Tadżykistanu z 2014 r. (CAT/C/TJK/CO/2) do uwag końcowych Komitetu Przeciwko Torturom.

10.05.2015
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 3, marzec 2015 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka,  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia) oraz Norweski Komitet Helsiński.

30.03.2015
więcej

Informacja o implementacji rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ dotyczących tortur w Tadżykistanie

Informacja o implementacji rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ zawartych w punkcie 16 i 23 uwag końcowych Komitetu (CCPR/C/TJK/CO/2)

19.02.2015
więcej

E-newsletter, numer 1, listopad 2014: koalicje przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

Newsletter jest wydawany przez koalicję organizacji pozarządowych pracujących na rzecz przeciwdziałania torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Międzynarodowym Partnerstwem na rzecz Praw Człowieka z Belgii. Jest on wydawany jako część wspólnego projektu pt. „Działalność na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie.

28.11.2014
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE, Sesja robocza nr 4: Rządy prawa

W dokumencie organizacje przedstawiły pozytywne zmiany w zakresie przeciwdziałania torturom i nieludzkiemu traktowaniu w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Wskazano jednak również na  problemy, które wciąż pozostały nierozwiązanie, m.in. w zakresie bezkarności osób odpowiedzialnych za stosowanie tortur oraz w zakresie prowadzenia niezależnych i bezstronnych inspekcji wszystkich miejsc pozbawienia wolności.

24.09.2014
więcej

Organizacje sprzeciwiające się stosowaniu tortur i broniące praw człowieka narażone na ataki w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

Członkowie koalicji organizacji pozarządowych sprzeciwiających się stosowaniu tortur i inni aktywiści działający na rzecz przestrzegania praw człowieka pracujący w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie działają w coraz bardziej niebezpiecznych warunkach.

21.07.2014
więcej

Opinia Koalicji Przeciwko Torturom do Dialogu Praw Człowieka UE-Tadżykistan w sprawie wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania w Tadżykistanie

Analiza przygotowana przez Publiczny Fundusz „Nota Bene” we współpracy z Koalicją Przeciwko Torturom w Tadżykistanie stanowi przegląd sytuacji w państwie w zakresie stosowania tortur i dostarcza rekomendacji dla władz.

30.06.2014
więcej

Apel lokalnych i międzynarodowych organizacji praw człowieka wzywający państwa Azji Centralnej do zakończenia tortur i bezkarności sprawców

26 czerwca 2014 r., w Międzynarodowy Dzień Wsparcia Ofiar Tortur, koalicja organizacji pozarządowych broniących praw człowieka wzywa 5 rządów państw Azji Centralnej do publicznego i jednoznacznego potępienia tortur i wyrażenia swego zaangażowania podejmując niezbędne kroki w kierunku eliminacji tortur.

26.06.2014
więcej

List otwarty do Radiabalego Rahmonaliego

List otwarty do Generała Porucznika Radiabalego Rahmonaliego, Głównodowodzącego Straży Granicznej w ramach Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Tadżykistanu wzywający do zakończenia poddawaniu próbom nowych poborowych (tzw. „fali”)

29.05.2014
więcej

Regionalny warsztat nt. implementacji postanowień Wymiaru Ludzkiego i zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego w pracach OBWE

Duszanbe, Tadżykistan, 20-21 maja 2014 r. Rekomendacje ws. działań mających na celu likwidację tortur w Azji Centralnej

21.05.2014
więcej

Dodatkowe spotkanie wymiaru ludzkiego OBWE w sprawie przeciwdziałania torturom 10-11 kwietnia 2014 r. Wiedeń

Stanowisko Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Sesja 3

11.04.2014
więcej

Dodatkowe spotkanie wymiaru ludzkiego OBWE w sprawie przeciwdziałania torturom 10-11 kwietnia 2014 r. Wiedeń

Stanowisko Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Sesja 2

11.04.2014
więcej

Dodatkowe spotkanie wymiaru ludzkiego OBWE w sprawie przeciwdziałania torturom 10-11 kwietnia 2014 r. Wiedeń

Stanowisko Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie dotyczące postępów w zakresie przeciwdziałania torturom w państwach należących do OBWE począwszy od Dodatkowego Spotkania Wymiaru Ludzkiego w 2003 r. Sesja 1

11.04.2014
więcej

Tadżykistan – Uzupełniające wnioski do uwag końcowych Komitetu Przeciwko Torturom ONZ – 2014 r.

Amnesty International i Koalicja Przeciwko Torturom w Tadżykistanie przesłały informacje uzupełniające do rządowego raportu kontrolnego Tadżykistanu z 2014 r. (CAT/C/TJK/CO/2) do uwag końcowych Komitetu Przeciwko Torturom (KPT).

21.02.2014
więcej

Działanie na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie

Informacje o projekcie

08.12.2013
więcej

Działanie na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest doprowadzenie do likwidacji stosowania tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi